Farní rada je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království.

Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství. Předsedou FPR je farář. Administrátor farnosti má vzhledem k volbám a fungování FPR stejná práva a povinnosti jako farář.

Podrobná specifikace úkolů a činností farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zaznamenávána v zápisech. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře.